Welkom bij 10styling.

Wij zijn gespecialiseerd in vintage meubels en accessoires. Daarnaast kun je ook bij ons terecht voor interieurstyling op maat.

Mocht je Geïnteresseerd zijn of vragen hebben, neem dan even contact met ons op via het contactformulier.

 

 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 10styling

 

Indien u goederen en/of diensten bestelt bij 10styling, zoals via een online offerte/factuur toegestuurd door 10styling, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

 

 

  1. Het bedrijf

Naam: 10styling
KvK : 90953932 
BTW: NL004853618B06
IBAN: NL16INGB0102056536
Vestigingsplaats: Zoetermeer

www.10styling.nl
Contact: info@10styling.nl

 

  1. Privacy

Alle door de klant ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van uw bestellingen en overeenkomst. Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor aanbiedingen, reclames of andere producten en diensten van 10styling. Deze aanbiedingen zullen u per mail worden toegestuurd. Mail adressen zullen niet overgedragen worden aan derden t.b.v commerciële doeleinden. De complete privacyverklaring kunt u hier lezen: https://10styling.nl/privacy

10styling heeft het recht om alle ontwerpen en adviezen te fotograferen en te publiceren om de sociale media van 10styling. Hierbij worden gegevens van de personen onherkenbaar gemaakt.

 

Artikel 1: Definities

1.1 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, zoals gebruikt door 10styling

1.2 Klant: elke partij die een Overeenkomst met 10styling sluit.

1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen 10styling en Klant.

1.4 Partijen: 10styling en Klant gezamenlijk.

 

Artikel 2: Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen 10styling en Klant, alsmede de uitvoering daarvan. In geval van strijdigheid tussen bedingen uit deze Voorwaarden en bedingen uit de Overeenkomst prevaleren de bedingen uit de Overeenkomst tenzij anders aangegeven.

2.2 Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien 10styling (een) derde(n) inschakelt voor de uitvoering van de Overeenkomst.

2.3 De eventuele toepasselijkheid van eigen (inkoop-)voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien (één of meer) bepalingen van deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden dan blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Ten aanzien van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) zullen Partijen in onderling overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij het doel en de geest van de oorspronkelijke bepaling(en) het uitgangspunt vormen.

2.5 Afwijkingen van of aanpassingen op deze Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door 10styling.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en te allen tijde herroepbaar door 10styling, tenzij op voorhand uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven. 

3.2 De geldigheidsduur van aanbiedingen en offertes bedraagt dertig (30) dagen vanaf de datum van aanbieding of offerte. Na deze periode komt de aanbieding en offerte van rechtswege te vervallen en kan er geen beroep meer op worden gedaan door Klant.

3.3 In de offerte, aanbieding of Overeenkomst genoemde data of termijnen zijn steeds indicatief en nimmer te kwalificeren als fatale termijn tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

3.4 Indien Klant (zelfs op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is 10styling daaraan niet gebonden en zal niet overeenkomstig die afwijking(en) een Overeenkomst tot stand komen.

3.5 De door 10styling genoemde prijzen in onder meer de offerte en de Overeenkomst zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede inclusief andere in de uitvoering van de Overeenkomst door 10styling te maken kosten, zoals reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.6 Werkzaamheden van 10styling die niet onder de Overeenkomst vallen (‘meerwerk’) zullen worden uitgevoerd tegen een honorarium berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van 10styling.

 

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht

4.1 10styling zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Op 10styling rust louter een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatsverplichting. Van de verzamelde gegevens, indrukken en bevindingen maakt 10styling een advies dat zij ter beschikking stelt aan de Klant waarmee de opdracht is voltooid.

4.2 10styling bepaalt – zo nodig in overleg met Klant – de wijze waarop en door wie de Overeenkomst wordt uitgevoerd.

4.3 10styling is gerechtigd werkzaamheden deels of geheel te laten uitvoeren door één of meer derde(n). Klant is in dat geval gehouden zorg te dragen voor de door die derde(n) in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.4 Klant is verantwoordelijk voor de deugdelijke aanlevering van alle informatie, middelen en documenten die noodzakelijk zijn voor 10styling om haar werkzaamheden deugdelijk uit te kunnen voeren. Klant garandeert tevens de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle door hem verstrekte informatie, middelen en documenten.

4.5 Indien Klant aan 10styling digitale bestanden of software verstrekt garandeert Klant dat deze bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

4.6 10styling is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade van Klant en/of derden die het gevolg zijn van een tekortkoming van Klant in voornoemde informatieverplichting. Klant vrijwaart 10styling in dat kader voor aanspraken, claims of vorderingen van derden.

4.7 Indien Klant niet, niet tijdig of niet volledig de door 10styling benodigde informatie, middelen of documenten verstrekt is 10styling gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat deze wel (volledig) zijn verschaft. Klant is in dat geval gehouden de (vertragings-)schade die 10styling door deze tekortkoming lijdt te vergoeden, inclusief rente en kosten.

4.8 Voor zover er sprake is van een wijziging van feiten of omstandigheden aan de zijde van Klant die (deugdelijke of tijdige) uitvoering van de Overeenkomst door 10styling kunnen vertragen of belemmeren is Klant gehouden dit direct te melden bij 10styling.

4.9 Indien de Overeenkomst in delen wordt uitgevoerd is 10styling gerechtigd de uitvoering van opvolgende delen op te schorten totdat Klant de voorafgaande delen heeft goedgekeurd en de facturen voor die delen volledig heeft voldaan.

4.10 10styling is gerechtigd haar prijzen in de Overeenkomst te verhogen indien wijzigingen van wet- of regelgeving dat noodzakelijk maken, dan wel indien wezenlijke verhogingen van de inkoopprijzen bij haar leveranciers daartoe nopen. Indien deze prijsverhoging binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt is Klant gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 5: Wijzigingen

5.1 Door Klant gewenste wijzigingen van de Overeenkomst zijn enkel rechtsgeldig indien 10styling daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat. 10styling is nimmer verplicht door Klant gewenste wijzingen te accepteren.

5.2 Klant realiseert zich dat een wijziging van de Overeenkomst gevolgen kan hebben voor de uitvoering van de Overeenkomst, de kosten en het tijdstip waarop de werkzaamheden kunnen worden voltooid en vrijwaart 10styling voor die gevolgen.

5.3 Voor zover een wijziging van de Overeenkomst extra kosten en/of werkzaamheden voor 10styling of (een) door haar inschakelde derde(n) met zich meebrengt is 10styling gerechtigd deze extra kosten en werkzaamheden in rekening te brengen bij Klant (‘meerwerk’).

5.4 10styling is gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat Klant akkoord gaat met de aanvullende kosten en de overige voorwaarden die 10styling stelt aan de uitvoering als gevolg van de wijzigingen of aanvullingen.

 

Artikel 6: Betalingen

6.1 Klant is gehouden de kosten die gemoeid zijn met de Overeenkomst als volgt te voldoen, tenzij anders overeengekomen: 50% bij opdracht(bevestiging), 50% binnen 14 dagen voor levering van goederen en/of diensten, op een wijze die door 10styling is aangegeven op de factuur..

6.2 Bij niet of niet- tijdige of onvolledige betaling worden de goederen en/of diensten niet geleverd en/of uitgevoerd. Eventuele onvoorziene kosten komen geheel ten laste van de opdrachtnemer.

6.3 Indien Klant niet tijdig of integraal de factuur van 10styling voldoet is hij van rechtswege in verzuim. Indien Klant nalatig is om na herinnering de factuur alsnog te voldoen is 10styling gerechtigd incassokosten in rekening te brengen.

6.4 Klant is nimmer gerechtigd betalingen jegens 10styling op te schorten dan wel te verrekenen met eigen (vermeende) vorderingen. Indien Klant niet of niet-tijdig aan zijn verplichtingen voldoet is 10styling gerechtigd om haar werkzaamheden c.q. leveringen te staken en deze eerst te hervatten nadat Klant aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

6.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van Klant zijn alle vorderingen van 10styling op Klant direct en volledig opeisbaar. 

6.6 10styling heeft het recht betalingen van Klant eerst in mindering te brengen op openstaande buitengerechtelijke of gerechtelijke (incasso-)kosten, vervolgens reeds opeisbare rentes en tenslotte op de hoofdsom.

 

Artikel 7: Uitgebreid eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door 10styling aan Klant geleverde zaken, waaronder inbegrepen ontwerpen, schetsen, (computer)tekeningen en meubels, blijven eigendom van 10styling totdat Klant volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens 10styling heeft voldaan uit hoofde van alle Overeenkomsten tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden en diensten, alsmede vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze Overeenkomsten (‘uitgebreid eigendomsvoorbehoud’).

7.2 Totdat dit eigendomsvoorbehoud is vervallen is Klant niet gerechtigd geleverde zaken (door) te verkopen, te verpanden of op een andere wijze te bezwaren.

7.3 Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud door 10styling geleverde zaken deugdelijk te verzekeren (en verzekerd te houden) tegen brand-, ontploffings- en waterschade.

7.4 Indien 10styling gebruik wil maken van voornoemd eigendomsvoorbehoud geeft Klant reeds nu voor alsdan een onvoorwaardelijke en niet-herroepbare toestemming aan 10styling om de zaken die het betreft op te (laten) halen. Klant zal daarbij alle mogelijk medewerking verlenen om uitoefening van het eigendomsvoorbehoud mogelijk te maken.

 

Artikel 8: Reclameren

8.1 Klant is gehouden de door 10styling uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken zo spoedig als mogelijk, doch in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na uitvoering of ontvangst, te inspecteren op deugdelijkheid.

8.2 Klachten over zichtbare gebreken in door 10styling uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken dienen zo spoedig als mogelijk, doch in ieder geval binnen één (1) maand na uitvoering of levering schriftelijk gemeld te worden bij 10styling. Onzichtbare gebreken dienen zo spoedig mogelijk na ontdekking gemeld te worden bij 10styling, doch in ieder geval binnen één (1) maand. Een klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de (vermeende) ondeugdelijkheid te bevatten.

8.3 Indien Klant niet tijdig de uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken inspecteert, dan wel niet tijdig klaagt over (vermeende) ondeugdelijkheden in geleverd werk of geleverde zaken dan is 10styling niet verplicht de betreffende klacht nog in behandeling te nemen. De Klant heeft in dat geval geen aanspraken richting 10styling en kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

8.4 Rechtsvorderingen van Klant die gegrond zijn op een (vermeend) tekortkomen of onrechtmatige daad van 10styling vervallen door verloop van zes (6) maanden na het feit dat de vordering deed ontstaan.

8.5 10stying werkt als een intermediair tussen gerenommeerde en betrouwbare partners. Indien er onverhoopt problemen ontstaan met deze partners is 10styling hier niet verantwoordelijk voor en kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De afwikkeling van klachten dient door Klant rechtstreeks met de partners plaats te vinden, conform de voorwaarden van de desbetreffende partner.

 

Artikel 9: Beëindigen

9.1 Klant is gerechtigd de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met in acht name van een opzegtermijn van in ieder geval één (1) maand. 10styling is gerechtigd de Overeenkomst terstond op te zeggen in het geval van gewichtige redenen.

9.2 Indien Klant de Overeenkomst opzegt heeft 10styling recht op een schadevergoeding van Klant voor misgelopen inkomsten en bezettingsverlies tenzij de opzegging aan 10styling te wijten is. Deze vergoeding omvat – naast hetgeen reeds in rekening is gebracht – tenminste 30% van het honorarium dat 10styling bij volledige vervulling van de opdracht nog verschuldigd zou zijn. In ieder geval is Klant bij opzegging verplicht terstond de op dat moment nog openstaande facturen te voldoen.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheidsbeperkingen

10.1 Voor zover 10styling – om wat voor reden en op welke grond dan ook – aansprakelijk zou zijn jegens Klant of een derde dan is de aansprakelijkheid van 10styling beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld, tenzij er sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen onzorgvuldigheid aan de zijde van 10styling.

10.2 Elke aansprakelijkheid van 10styling jegens Klant welke het gevolg is van het niet, niet-deugdelijk of niet-tijdig uitvoeren van de Overeenkomst dan wel een onrechtmatige daad is beperkt tot maximaal éénmaal (1x) het factuurbedrag (exclusief btw) dat 10styling bij Klant in rekening heeft gebracht terzake van de Overeenkomst waarop de (vermeende) wanprestatie of onrechtmatige daad toeziet.

10.3 Elke aansprakelijkheid van 10styling bedraagt in ieder geval nimmer meer dan dat haar (aansprakelijkheids-)verzekering uitkeert onder de verzekeringspolis, althans is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal een bedrag ad € 10.000.

10.4 10styling kan enkel aansprakelijk gehouden worden voor directe schade en nimmer voor indirecte schade.  Onder indirecte schade wordt in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, inkomensverlies, gemiste vakantie(s) en schade door (bedrijfs-)stagnatie.

10.5 10styling is nimmer aansprakelijk voor schade die (in overwegende mate) is veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van Klant.

10.6 10styling is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden die door Klant rechtstreeks zijn ingeschakeld.

10.7 Klant erkent dat 10styling geen architectenbureau is en niet in staat om bouwkundige tekeningen te maken en/of op juistheid te beoordelen. Klant is zelf gehouden om door 10styling opgestelde plattegronden en plannen op constructie en maatvoering te (laten) controleren. Klant zal 10styling niet aansprakelijk kunnen houden voor schade aan de zijde van Klant die het gevolg is van bouwkundige tekeningen of de (onjuiste) beoordeling daarvan.

10.8 De aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel gelden ook onverkort indien 10styling een deel of geheel van de Overeenkomst door (een) derde(n) laat uitvoeren.

 

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

11.1 10styling behoudt zich alle rechten voor die haar op grond van de Auteurswet toekomen of zullen toekomen.

11.2 Alle door 10styling aan Klant verstrekte materialen, zoals onder meer (computer-)tekeningen, lichtplannen, plattegronden, kleuren- en materialenplannen, tuinontwerpen, schetsen en video’s, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden door Klant en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 10styling worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht, tenzij uit de aard en inhoud van de verstrekte materialen anders voortvloeit één en ander naar oordeel van 10styling.

11.3 Klant vrijwaart 10styling voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Klant verstrekte materialen of gegevens, zowel analoog als digitaal, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

11.4 Indien Klant een advies van 10styling in de praktijk dermate gewijzigd uitvoert, of laat uitvoeren, dat het resultaat redelijkerwijs niet meer kwalificeert als het oorspronkelijke advies van 10styling dan is Klant, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring, niet gerechtigd de naam van 10styling daarmee in verband te brengen.

11.5 10styling is gerechtigd de voor Klant gemaakte materialen, zoals onder meer (computer-)tekeningen, lichtplannen, plattegronden, kleuren- en materialenplannen, tuinontwerpen, schetsen en video’s, voor commerciële en promotie doeleinden te gebruiken, zoals op haar eigen website en Social Media en Klant verstrekt daarvoor een onherroepelijke goedkeuring.

11.6 Indien Klant akkoord geeft aan 10styling om foto’s te maken van de zaken of diensten die 10styling heeft geleverd aan Klant (‘photoshoot’) dan geeft Klant op voorhand zijn onherroepelijke akkoord aan 10styling om deze foto’s te gebruiken voor commerciële en promotie doeleinden, zoals op haar eigen website en Social Media en Klant verstrekt daarvoor een onherroepelijke goedkeuring.

 

Artikel 12: Overmacht

12.1 10styling is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Klant indien nakoming (tijdelijk of blijvend) verhinderd wordt door een omstandigheid die 10styling niet toegerekend kan worden (‘overmacht’).

12.2 Onder ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: (werk-)stakingen in het bedrijf van 10styling zelf of (een) door 10styling ingeschakelde derde(n), ziekte, leveringsproblemen aan de zijde van één of meer leveranciers van 10styling, wijziging van (nationale of internationale) wet- en regelgeving, epidemieën of terroristische aanslagen.

 

Artikel 13: Koopovereenkomst

13.1 Indien 10styling uit hoofde van de Overeenkomst (tevens) één of meer zaken levert aan Klant dan is eveneens dit artikel aanvullend van toepassing op de rechtsverhouding tussen 10styling en Klant.

13.2 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten die in de aanbieding, offerte of Overeenkomst zijn opgenomen geven een algemene voorstelling van de aangeboden zaken. Wijzingen in de constructie, maar waardoor geen wezenlijke wijzingen worden aangebracht in de technische of esthetische uitvoering van de zaak, geven Klant niet het recht de levering te weigeren en evenmin tot enige schadevergoeding.

13.3 10styling is niet aansprakelijk voor onjuistheden in onder meer maten, gewichten, kleurstellingen en prijzen van de te leveren zaak voor zover deze informatie afkomstig is van de producent van de zaak.

13.4 Het risico van verlies, beschadiging of tenietgaan van de door 10styling aan de Klant te leveren zaak gaat over op Klant op het moment waarop deze zaak aan Klant juridisch of feitelijk worden geleverd.

13.5 Beantwoordt de geleverde zaak niet aan de Overeenkomst dan zal 10styling naar haar keuze: a) het ontbrekende afleveren, of b) de zaak herstellen, mits 10styling hieraan redelijkerwijs kan voldoen, of c) de geleverde zaak vervangen, tenzij de afwijking te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel omdat de zaak teniet of achteruit is gegaan doordat Klant niet als een zorgvuldig schuldenaar voor behoud ervan heeft gezorgd.

13.6 Indien Klant zaken als behang, tegels, verf, vloeren of stoffen koopt zal 10styling vanwege (knip)verlies en kleurverschil altijd extra leveren. 10styling is niet gehouden restanten terug te nemen, dan wel Klant daarvoor een vergoeding aan te bieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.7 Indien Klant weigert een zending van een zaak in ontvangst te nemen is 10styling gerechtigd de aanvullende kosten die gepaard gaan met deze weigering, zoals onder meer opslag- en transportkosten, in rekening te brengen bij Klant. Indien Klant meer dan dertig (30) dagen weigerachtig blijft om de bestelde zaak alsnog in ontvangst te nemen is 10styling gerechtigd te doen met de zaak wat haar goeddunkt. De (betalings-) verplichtingen van Klant blijft ook in dat geval onverkort bestaan.

13.8 De garantie die 10styling verstrekt op geleverde zaken is nimmer uitgebreider dan de fabrieksgarantie van de producent/leverancier van de geleverde zaak. Klant kan geen beroep doen op enige garantie wanneer het gebrek is ontstaan door toedoen van Klant, zoals onder meer onjuiste montage, normale slijtage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.

13.9 De opzegregeling van artikel 9 van deze Voorwaarden is niet van toepassing bij koop.

 

Artikel 14: Vertrouwelijkheid

14.1 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden die in het kader van de Overeenkomst aan de andere partij ter kennis zijn gekomen ten alle tijden vertrouwelijk te behandelen tenzij uit de aard en inhoud van deze feiten en omstandigheden anders blijkt.

 

Artikel 15: Geschillenregeling en toepasselijk recht

15.1 Partijen zullen alvorens zich te wenden tot de rechter zich tot het uiterste inspannen om geschillen in goed onderling overleg te op te lossen, bijvoorbeeld via mediation.

15.2 Mocht het niet mogelijk zijn een geschil te beslechten via goed onderling overleg of mediation dan zal het geschil voorgelegd kunnen worden aan de rechtbank van het arrondissement dat op basis van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering daartoe bevoegd is.

15.3 Op deze Voorwaarden, aanbiedingen, de offerte en de Overeenkomst, alsmede uit alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien, is louter het Nederlands recht van toepassing tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders bepalen. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.     

 

Copyright by 10styling 2024

Privacy Statement

Privacy Statement 10styling

 

Inleiding

10styling verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

 

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van 10styling (hierna: Persoonsgegevens).

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

10styling verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Verwerking Persoonsgegevens

10styling behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. 10styling verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de activiteiten van 10styling. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kun u uzelf hiervoor te allen tijde afmelden door 10styling hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door middel van het sturen van een e-mail. 10styling verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

 

Links

Op de website van 10styling staan links naar andere websites van organisaties. 10styling kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

 

Vragen

Wilt u naar aanleiding van dit Privacy Statement een vraag stellen of wilt u gewoon meer informatie over iets dat u gelezen hebt? Vul dan ons contactformulier in.